Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

FoU- och evidensrapporter

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Kartläggning av vilja, intresse och motivation hos vuxenhjärnskadade

Utveckling av en metodik för att kartlägga vilja, intresse och motivation hos personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

1996
Kinematisk analys av upprepningsrörelsen i magläge vid 3 respektive 5 månaders ålder hos friska barn

Kinematisk analys av upprepningsrörelsen i magläge vid 3 respektive 5 månaders ålder hos friska barn

1999
Kroppen som framtidsprojekt - Unga CP-skadades upplevelser av habilitering

Rapporten består av intervjuer med sju unga personer med cerebral pares.

1999
Kvalitetssäkring i samband med CP-kirurgi

Ett nationellt samverkansprojekt för skapandet av rekommendationer inom habilitering för bedömning, utvärdering och samverkansformer

1999
Lekens horisont

Detta arbete behandlar barns lek och hur leken uppfattas av olika personalkategorier inom en habiliteringsverksamhet.

Livssituationen för unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning

En kunskapsöversikt baserad på skandinavisk forskning 1998-2009.

MACS - Validitet och reliabilitet av en nyutvecklad klassifikation för barn med cerebral pares

Validitet och reliabilitet av en nyutvecklad klassifikation för barn med cerebral pares

Målinriktad träning baserad på motoriskt lärande

Fallbeskrivning ur ett arbetsterapiperspektiv

2002
Man tager vad man haver – texter om praktik och teori

Reflektion kring den egna verksamhetens praktik i syfte att skapa ny kunskap.

2001
Mår hon bra så mår jag bra

Åtta föräldrapar beskriver sina erfarenheter.

1996

Pages