Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Dysfagi och nutrition hos vuxna med flerfunktionsnedsättning

Pilotprojekt för verksamhetsutveckling: Dysfagi & Nutrition hos vuxna med flerfunktionsnedsättning

Under 2014 genomfördes en pilotstudie på Habiliteringscenter Södertälje, i samverkan med Rehabiliteringsmedicinska kliniken, vuxenhabiliteringen Danderyd sjukhus. Bakgrunden till studien var att verksamheterna uppmärksammat ät- och svälj, samt nutritionssvårigheter för vuxna med flerfunktionsnedsättning liksom att det är en oklar vårdkedja för målgruppen. 

Det finns ett stort behov hos patientgruppen att möta personal med kunskap om både funktionsnedsättning och dysfagi/ätovlija. Det finns också ett behov av tydlighet i ansvar för logopeder inom Habilitering & Hälsa i Stockholm samt hur en kartläggning/screening ska göras av habiliteringens patientgrupper. Det finns också behov av logopeder med fördjupad kompetens inom området och dietistkompetens, något som idag inte finns inom Habilitering & Hälsa. Ett specialistteam skulle kunna ha i uppdrag att göra fördjupade bedömningar av enskilda patienter innan kontakt tas med andra vårdgivare. Teamet kan även vägleda medarbetare samt sprida kunskap inom habiliteringens organisation för att hålla frågan levande och aktuell.

Dessutom behövs tydlighet av hur en vårdkedja för målgruppen och dess behov ska se ut. Ett förslag på en vårdkedja presenteras i rapporten.

 
Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa, Danderyds sjukhus
Utgivningsår: 
2015